Współpraca

Od kilkunastu lat zajmuję się komunikacją marketingową - w nauce, prowadzonych badaniach, dydaktyce oraz działalności biznesowej.

Zapraszam do współpracy.

 więcej... 

Social Media - kontakt

fb
google plus
twitter
golden line
pinterest
linked in
google scholar
academia.edu

Publikacje

Wybrane artykuły w wersji preprint, opublikowane następnie w punktowanych czasopismach naukowych:


Specifics and Features of Outsourcing Marketing Communications Activity (2016)

Streszczenie: w artykule zwrócono uwagę, że na skuteczność komunikacji marketingowej w dużej mierze wpływa trafność decyzji dotyczących wyboru treści, formy i kanałów komunikacji. Sprawne posługiwanie się nowoczesnymi formami komunikacji marketingowej to domena wąskich specjalistów, którymi dysponują agencje i inne podmioty świadczące usługi marketingowe dla firm. W przypadku wielu firm bardziej opłacalne jest obecnie skorzystanie ze specjalistów zewnętrznych zamiast zatrudniania ich i doskonalenia ich kompetencji wewnątrz organizacji. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie marki, jako kluczowej dla firmy wartości niematerialnej o znaczeniu strategicznym, przekazanie wszystkich uprawnień decyzyjnych z nią związanych poza firmę, jest nieracjonalne. zobacz online


Challenges for marketing communications in the digital age (2016)

Streszczenie: W artykule omówiono wyzwania dla komunikacji marketingowej prowadzonej w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Zwrócono uwagę na postęp technologii informacyjnych i będący jego efektem przyrost liczby dostępnych form oraz narzędzi komunikacji. Ze względu na wysokie koszty doskonalenia kompetencji i umiejętności własnych pracowników, zaproponowano korzystanie z usług zewnętrznych specjalistów komunikacji marketingowej. Zestawienie zalet i wad outsourcingu komunikacji marketingowej pozwoliło wykazać, że stanowi on równocześnie szansę i wyzwanie dla współczesnych firm. Otwarcie się na nowe technologie informacyjne i możliwości współpracy z doświadczonymi specjalistami spoza firmy, stwarza duże możliwości zwiększenia skuteczności komunikacji marketingowej a w konsekwencji osiągnięcia sukcesu w biznesie.  zobacz online


Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów, Logistyka nr 2/2015, s. 1479-1486. (2015)

Streszczenie: W artykule zwrócono uwagę, że komunikacja w obszarze biznesu podlega racjonalizacji i optymalizacji. Wskazano na potrzebę stosowania metod pomiaru całościowych efektów stosowania komunikacji marketingowej. Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w podkarpackich przedsiębiorstwach. Wyniki pomiaru pokazały poziom zainteresowania firm badaniami skuteczności prowadzonych przez nie działań marketingowych.  pobierz pdf


Outsourcing komunikacji marketingowej (2013)

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano zjawisko outsourcingu komunikacji marketingowej. Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem. Omówiono zakres możliwych sposobów realizowania komunikacji marketingowej przy korzystaniu z ofert zewnętrznych podmiotów, takich jak agencje czy indywidualni specjaliści i doradcy. Outsourcing komunikacji marketingowej przedstawiony został jako sposób na redukcję kosztów i poprawę skuteczności działania. Zwrócono również uwagę na jego negatywne aspekty w tym przede wszystkim możliwą utratę kontroli nad marką.  zobacz online


Uwarunkowania i zakres całościowej oceny efektów komunikacji marketingowej – wybrane aspekty (2012)

Streszczenie: W artykule zwrócono uwagę, że komunikacja w obszarze biznesu podlega racjonalizacji i optymalizacji. Wskazano na potrzebę stosowania metod pomiaru całościowych efektów stosowania komunikacji marketingowej. Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w podkarpackich przedsiębiorstwach. Wyniki pomiaru pokazały poziom zainteresowania firm badaniami skuteczności prowadzonych przez nie działań marketingowych. pobierz pdf


Organizacja struktur w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej (2011)

Streszczenie: W artykule zwrócono uwagę na problemy związane z osiągnięciem właściwego poziomu integracji w procesie komunikacji marketingowej. Zaproponowano cztery różniące się między sobą propozycje organizacji struktur pozwalających na uzyskanie różnego stopnia integracji. pobierz pdf


Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej (2010)

Streszczenie: W artykule uzasadniono rosnące znaczenie koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz przedstawiono uwarunkowania jej wdrożenia. Zidentyfikowano oraz scharakteryzowano główne poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji formułując wytyczne dotyczące wdrożenia koncepcji IMC w firmie. pobierz pdf


Znaczenie działań PR w realizacji założeń zintegrowanej komunikacji marketingowej (2010)

Streszczenie: W artykule działania public relations zostały przedstawione jako grupa komunikatów w ramach programu IMC. Podporządkowanie się zasadom IMC wskazano jako sposób na stworzenie optymalnej relacji pomiędzy marketingiem i PR w działaniach rynkowych. pobierz pdf


Pomiar efektów komunikacji marketingowej (2009)

Streszczenie: W artykule zwrócono uwagę na fakt, że komunikacja w obszarze biznesu podlega racjonalizacji zgodnej z zasadami ekonomii. Wskazano na potrzebę poszukiwania metod pomiaru efektów w tym w szczególności miar skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej. Przedstawiana metodologia dotyczy pomiaru efektów stosowania instrumentów i działań, zgodnie z koncepcją zintegrowanej komunikacji marketingowej. pobierz pdf


Zintegrowana komunikacja marketingowa – reguły kształtowania i implementacji (2009)

Streszczenie: W artykule uzasadniono rosnące znaczenie koncepcji zintegrowanej komunikacjimarketingowej oraz przedstawiono uwarunkowania jej wdrożenia. Zidentyfikowano oraz scharakteryzowano główne poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji formułując wytycznedotyczące wdrożenia koncepcji zintegrowanej komunikacji Marketingowej (IMC) w firmie. pobierz pdf


Skuteczność i efektywność PR (2007)

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie pomiaru efektów public relations. Omówiono zasady dotyczące oceny skuteczności i efektywności działań służących kreowaniu i podtrzymaniu pozytywnego wyobrażenia o firmie. Wskazano na zmiany w sposobie rozliczania z zawodowych obowiązków wewnętrznych i zewnętrznych specjalistów z zakresu PR. Pozytywny wizerunek przedstawiony został jako pośredni cel w osiąganiu najważniejszego efektu jaki stanowi zwiększanie zysku i udziału firmy w rynku. pobierz pdfSkuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych

W opracowaniu podjęto się oceny znaczenia niektórych czynników mogących warunkować decyzje zakupowe nabywców, dotyczące dóbr wygodnego zakupu oraz dóbr z grupy wybieralnych. Przedstawiono również opinie konsumentów na temat znaczenia popularnych działań promocyjnych (reklamy, publicity, promocji sprzedaży, konkursów dla klientów). Mimo iż nie odzwierciedlają one z pewnością rzeczywistej skuteczności ich zastosowania, pozwalają na poznanie sposobów postrzegania promocyjnych działań przedsiębiorstwa pobierz pdf

Copyright © 2013 Grzegorz Hajduk